• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Opisy projektów

Opisy projektów UE

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt jest ralizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na przyznaniu grantu na realizację zadań polegajacych na wypłacie dodatków do wynagrodzen pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Łączna wysokość grantu wynosi 52 234,37 zł (wydatki kwalifikowalne finansowane w 84,17% ze środków europejskich i 15,83% ze środków dotacji celowej).

Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Tytuł Projektu – „Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie, ul. Grudziądzka 2” w ramach osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Mikroinstalacje, schemat: 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich).

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych