logo SPZOZ asinbip

logo x2

 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Zakład Opieki Długoterminowej

Kierownikiem Zakładu jest mgr Ewelina Bronowska  tel 56 466 43 13      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

 Zakład Opieki Długoterminowej

 

Przeznaczony  jest do chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowych, ze względu na istnienie choroby o charakterze przewlekłym lub w związku z upośledzeniem sprawności fizycznej i/lub psychicznej; przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszego pobytu w szpitalu.

Zakład opiekuńczo – leczniczy (ZOL) i pielęgnacyjno –opiekuńczy (ZPO)

To formy stacjonarnej opieki długoterminowej, obejmujące całodobową opieką osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Do w/w zakładów przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto mają zapewniony stały nadzór fachowego personelu, kontynuację leczenia i rehabilitacji.

 Przeciwwskazaniami do pobytu w ZOL/ZPO są: terminalna faza choroby nowotworowej (wskazana jest opieka hospicyjna) i ostra faza choroby psychicznej (ostre psychozy, schizofrenia, cyklofrenia) – wtedy wskazany jest pobyt na oddziale psychiatrycznym.

 ZOL/ZPO nie jest domem pomocy społecznej i nie mogą tam trafiać osoby, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest sytuacja socjalna.

 W przypadku zakładów niepublicznych dokumenty składane są bezpośrednio w tych placówkach.

 Skierowanie do ZOL/ZPO obejmuje:

- Wniosek lekarza POZ (rodzinnego) lub lekarza prowadzącego chorego z oddziału szpitalnego, stwierdzający konieczność zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji.

- Kopie kart informacyjnych z hospitalizacji.

- Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa chory, wraz z oceną stanu samoobsługi chorego (skala Barthel).

- Zgoda osoby zainteresowanej na pobyt w ZOL oraz na ponoszenie odpłatności za pobyt,
w przypadku niemogących wyrazić świadomej zgody na pobyt w ZOL (np. ze względu na istniejące otępienie) niezbędne jest uzyskanie postanowienia sądu – właściwy jest sąd miejsca świadczenia. W przypadku chorych ubezwłasnowolnionych, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego wraz z załączonym postanowieniem sądu – właściwy jest sąd miejsca zamieszkania chorego.

- Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego, albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w ZOL.

- Odcinekrenty/emerytury, zasiłku lub decyzja ZUS/KRUS.

- W sytuacji współistnienia choroby psychicznej, niezbędne jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pobytu w ZOL z adnotacją
o świadomej i dobrowolnej zgodzie.

Odpłatność za pobyt w ZOL/ZPO

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie informuje, że w naszym zakładzie funkcjonuje Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa. Jest to opieka nad przewlekle chorymi, przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej, udzielanej w warunkach domowych. 

 

Kontakt:

Zakład Opieki Długoterminowej - tel. 56 466 46 13

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - tel. 698 641 944

 
Załączniki:
Pobierz plik (SKALA_BARTHEL.pdf)SKALA_BARTHEL.pdf[ ]79 kB2018-07-19 08:01
Pobierz plik (skierowanie _do_zakladu.pdf)skierowanie _do_zakladu.pdf[ ]76 kB2018-07-19 08:01
Pobierz plik (skierowanie_do_objecia_p_o_d.pdf)skierowanie_do_objecia_p_o_d.pdf[ ]99 kB2018-07-19 08:01
Pobierz plik (wniosek_o_wydanie_skierowania.pdf)wniosek_o_wydanie_skierowania.pdf[ ]56 kB2018-07-19 08:01
Pobierz plik (wywiad_pilegniarski_i_zaswiadczenie_lekarskie.pdf)wywiad_pilegniarski_i_zaswiadczenie_lekarskie.pdf[ ]79 kB2018-07-19 08:01
Pobierz plik (Zgoda_pacjenta_na_objecie_opieka_dlugoterminowa.pdf)Zgoda_pacjenta_na_objecie_opieka_dlugoterminowa.pdf[ ]116 kB2018-07-19 08:01