• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb obiektów SP ZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb obiektów SP ZOZ w Łasinie

Nr sprawy: 1/2018

Wartość: poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:  15.01.2018 r. do godz. 10:00

  

                                                                                             ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

                                          O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY  I   ODRZUCENIU OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 1/2018

Nazwa zadania: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb obiektów SP ZOZ w Łasinie”.  

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

ENIGA

Edward Zdrojek

ul. Nowowiejska 6

76 – 200 Słupsk

 Uzasadnienie wyboru:

 

 W postępowaniu złożono 5 ofert.

Oferta ww firmy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez  Zamawiającego. Otrzymała 100  punktów na podstawie kryterium oceny ofert.  

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2018-01-29.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Kryterium oceny ofert: w pkt

Łączna punktacja:

Cena

1.

Hermes Energy Group S.A.

ul. Puławska 2

02 – 566 Warszawa

 

 

96,73

 

 

 

96,73

2.

Onico Energia Sp. Z o.o.

Sp. Komandytowo-akcyjna

ul. Flory 3 / 4

00 – 586 Warszawa

96,99

96,99

3.

ENIGA

Edward Zdrojek

ul. Nowowiejska 6

76 – 200 Słupsk

100,00

100,00

4.

Fortum Marketing and Sales

Polska S.A.

ul. Heweliusza 9

80 890 Gdańsk

96,56

96,56

5.

PGNiG

Obrót Detaliczny

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248 Warszawa

93,79

93,79

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu   nie została odrzucona  żadna oferta.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni  żadni Wykonawcy.

  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej

zgodnie z zapisem od art. 179 do art. 198 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)

  

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf[ ]396 kB2018-01-16 10:27
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[ ]953 kB2018-01-29 12:47
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]2784 kB2018-01-04 15:34
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]4655 kB2018-01-04 15:35
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1.pdf[ ]484 kB2018-01-09 12:22
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2.pdf[ ]266 kB2018-01-09 12:22
Pobierz plik (Zapytanie 3.pdf)Zapytanie 3.pdf[ ]269 kB2018-01-09 12:23
Pobierz plik (Zapytanie 4.pdf)Zapytanie 4.pdf[ ]1533 kB2018-01-09 12:23
Pobierz plik (Zapytanie 5.pdf)Zapytanie 5.pdf[ ]611 kB2018-01-10 12:16
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[ ]572 kB2018-01-22 10:51
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia, punkty poboru.xls)Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia, punkty poboru.xls[ ]10 kB2018-01-04 15:35
Pobierz plik (załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc[ ]18 kB2018-01-04 15:35
Pobierz plik (załącznik nr 3 -  Formularz cenowy.doc)załącznik nr 3 - Formularz cenowy.doc[ ]24 kB2018-01-04 15:35
Pobierz plik (załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc)załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc[ ]18 kB2018-01-04 15:35
Pobierz plik (załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc)załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]20 kB2018-01-04 15:35
Pobierz plik (załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc)załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc[ ]18 kB2018-01-04 15:36
Pobierz plik (załącznik nr 7 -  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc)załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc[ ]20 kB2018-01-04 15:36
Pobierz plik (załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy.doc)załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy.doc[ ]46 kB2018-01-04 15:36