• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Leki - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ w Łasinie

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „LEKI  - ZAKUP I DOSTAWA DO SZPITALA SP ZOZ W ŁASINIE

Nr sprawy: 19/2019

Wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8   ustawy Pzp

Termin składania ofert: 12 wrzesień 2019 roku, do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Grudziądzka 2, 86 – 320 Łasin

            SEKRETARIAT   

 

W związku z licznymi błędami w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy został załącznik zmodyfikowany.

Poprawny: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy MODYFIKACJA1.xls

 

W związku z powyższym zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert to: 17 wrzesień 2019 r. do godz. 10:00

 

                                       ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY  I ODRZUCENIU OFERTY

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 19/2019

Nazwa zadania: "Leki – zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ w Łasinie”. 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na ww zadanie (pakiet) wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

Farmacol Logistyka

Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77

40 – 431 Katowice

 

 Uzasadnienie wyboru:

 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta ww firmy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Otrzymała 98 pkt na podstawie   kryterium oceny ofert.

  

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 04.10.2019 r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Kryterium oceny ofert: w pkt

Łączna punktacja:

Cena

Termin dostawy

Data ważności produktu

1.

Urtica

Sp. z o.o.

 

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

 

ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław

 

ul. Zbąszyńska 3

91 – 342 Łódź

 

 

 

85,20

 

5

 

3

 

93,20 pkt

2.

Farmacol Logistyka

Sp. z o.o.

 

ul. Szopienicka 77

40 – 431 Katowice

 

90,00

5

3

98,00 pkt

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Pakiet 2 nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Pakiet 2 nie została odrzucona żadna oferta.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf[ ]326 kB2019-09-17 12:47
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[ ]781 kB2019-10-07 12:16
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]4449 kB2019-08-30 08:30
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]7238 kB2019-08-30 08:31
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1.pdf[ ]278 kB2019-09-09 12:16
Pobierz plik (Zapytanie 2.pdf)Zapytanie 2.pdf[ ]269 kB2019-09-09 12:16
Pobierz plik (Zapytanie 3.pdf)Zapytanie 3.pdf[ ]525 kB2019-09-09 12:17
Pobierz plik (Zapytanie 4.pdf)Zapytanie 4.pdf[ ]280 kB2019-09-10 10:30
Pobierz plik (Zapytanie 5.pdf)Zapytanie 5.pdf[ ]1022 kB2019-09-10 10:30
Pobierz plik (Zapytanie 6.pdf)Zapytanie 6.pdf[ ]284 kB2019-09-10 10:31
Pobierz plik (Zapytanie 7.pdf)Zapytanie 7.pdf[ ]1679 kB2019-09-10 10:31
Pobierz plik (Zapytanie 8.pdf)Zapytanie 8.pdf[ ]495 kB2019-09-10 10:31
Pobierz plik (Zapytanie 9.pdf)Zapytanie 9.pdf[ ]352 kB2019-09-13 08:11
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty[ ]533 kB2019-09-27 12:54
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc[ ]71 kB2019-08-30 08:31
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy MODYFIKACJA1.xls)Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy MODYFIKACJA1.xls[ ]93 kB2019-09-04 13:02
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods)Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods[ ]35 kB2019-08-30 09:20
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc[ ]55 kB2019-08-30 08:31
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]55 kB2019-08-30 08:32
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności , braku przynależności.doc)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności , braku przynależności.doc[ ]54 kB2019-08-30 08:32
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.doc)Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.doc[ ]58 kB2019-08-30 08:32
Pobierz plik (Załącznik nr 7 -  Główne postanowienia umowy.doc)Załącznik nr 7 - Główne postanowienia umowy.doc[ ]56 kB2019-08-30 08:32
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia.pdf[ ]217 kB2019-09-04 13:13

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych