• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej - szpital SP ZOZ Łasin

 

 Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: „Instalacja wentylacji i klimatyzacji Sali operacyjnej – szpital SP ZOZ Łasin”    

Nr sprawy: 4/2019

Wartość: powyżej 30.000 euro 

Termin składania ofert: 25.03.2019 r. do godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. godz. 12:15 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Tytuł Projektu – „Zakup sprzętu medycznego i modernizacja szpitala SP ZOZ Łasin” w ramach osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

 

                                                                                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy: 4/2019

Nazwa zadania: „Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej – szpital SP ZOZ  Łasin”  

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 6 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W trakcie postępowania przetargowego na skutek pytań potencjalnych Wykonawców Zamawiający stwierdził niekompletność dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym z uwagi na pojawienie się przesłanek, dla których prowadzenie postępowania nie może zostać kontynuowane, Zamawiający je unieważnia.

 

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (315a NW1 - dane techniczne.pdf)315a NW1 - dane techniczne.pdf[315a NW1 - dane techniczne]293 kB2019-03-07 13:46
Pobierz plik (Klimor_nawiewniki z filtrem abs. - dane techniczne.pdf)Klimor_nawiewniki z filtrem abs. - dane techniczne.pdf[Klimor, nawiewniki z filtrem - dane techniczne]557 kB2019-03-07 13:47
Pobierz plik (Midea_AGREGAT MOD30U-36HFN1-QRD0.pdf)Midea_AGREGAT MOD30U-36HFN1-QRD0.pdf[Midea - dane techniczne]51 kB2019-03-07 13:47
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[ ]5151 kB2019-03-07 13:36
Pobierz plik (Opis Techniczny.doc)Opis Techniczny.doc[Opis Techniczny]116 kB2019-03-07 13:46
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)Przedmiar robót.pdf[Przedmiar robót]960 kB2019-03-07 13:45
Pobierz plik (Przekrój A-A.pdf)Przekrój A-A.pdf[Przekrój A-A]57 kB2019-03-07 13:48
Pobierz plik (Rzut pietra, rzut poddasza.pdf)Rzut pietra, rzut poddasza.pdf[Rzut piętra, rzut poddasza]247 kB2019-03-07 13:47
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[SIWZ]11139 kB2019-03-07 13:37
Pobierz plik (Specyfikacja Techniczna.doc)Specyfikacja Techniczna.doc[Specyfikacja Techniczna]176 kB2019-03-07 13:46
Pobierz plik (Strop.pdf)Strop.pdf[Strop]43 kB2019-03-07 13:49
Pobierz plik (Unieważnienie postepowania.pdf)Unieważnienie postępowania[ ]303 kB2019-03-20 11:11
Pobierz plik (Wenylatory kanałowe TD.pdf)Wenylatory kanałowe TD.pdf[Wentylatory kanałowe]319 kB2019-03-07 13:49
Pobierz plik (Zapytanie 1.pdf)Zapytanie 1[Zapytanie 1]558 kB2019-03-15 13:43
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc)Załącznik nr 1 formularz oferty[Załącznik nr 1 - Formularz oferty]91 kB2019-03-07 13:37
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu[Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu]73 kB2019-03-07 13:39
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu Wykonawców.doc)Załącznik nr 3 Oświadczenie o wykluczeniu Wykonawców[Załącznik nr 3 Oświadczenie o wykluczeniu Wykonawców]75 kB2019-03-07 13:40
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej [Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej]69 kB2019-03-07 13:43
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 5 Projekt umowy[Załącznik nr 5 Projekt umowy]234 kB2019-03-07 13:43
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc)Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego[Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego]78 kB2019-03-07 13:44
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót POPRAWA.dot.doc)Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa ...[Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa ...]72 kB2019-03-07 13:45
Pobierz plik (Zestawienie elementów.pdf)Zestawienie elementów.pdf[Zestawienie elementów]25 kB2019-03-07 13:48