• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Analizator jonoselektywny z gazometrią - zakup i dostawa do Laboratorium Szpitala SP ZOZ Łasin

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zadanie: „Analizator jonoselektywny z gazometrią – zakup i dostawa do Laboratorium Szpitala SP ZOZ Łasin”    

Nr sprawy:  5/2019

Wartość: poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert: 27.03.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.03.2019 r. godz. 10:15

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Tytuł Projektu – „Zakup sprzętu medycznego i modernizacja szpitala SP ZOZ Łasin” w ramach osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

 

UWAGA:

Nastąpiła modyfikacja załącznika nr 4 – Specyfikacja Techniczna poprzez dopisanie pkt. 3

 

                                  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr sprawy: 5/2019

Nazwa zadania: „Analizator jonoselektywny z gazometrią – zakup i dostawa do   Laboratorium SP ZOZ Łasin”  

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).