• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Opisy projektów

Opisy projektów UE

Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Tytuł projektu:

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne  i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Nr projektu: RPKP.09.03.01-IZ.00-04-73P/20

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,.

Umowa partnerska zawarta w Toruniu w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
w Łasinie (Partnerem).

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r.– 31.12.2021r.

Całkowita wartość projektu: 60 196 875,74

Kwota dofinansowania UE: 51 167 344,38 zł        

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa  6 019 687,57 zł           

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
 • Działalność ośrodków wytchnieniach
 • Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej , wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych
 • Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ.

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tytuł projektu:

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim , związane z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19” 

Nr projektu: RPKP.03.01.01-04-0003/20

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. 9 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Umowa partnerska o dofinansowanie nr DZ-9024.20.11.433.12.2020 zawarta w Toruniu
w dniu 22 kwietnia 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r.– 31.03.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 81 268 110,25

Kwota dofinansowania UE: 73 141 299,18 zł                   

Cel projektu: Podjęcie działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwo kujawsko - pomorskiego w obliczu epidemii choroby COVID -19.

Grupa docelowa projektu:

Projekt realizowany jest w partnerstwie między Samorządem WK-P (lider projektu) a podmiotami leczniczymi terenu całego województwa: szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego wyłącznie do walki z epidemią choroby COVID -19
 • Zakup przez szpitale rozwiązań umożliwiających pracę zdalna lekarza radiologom.
 • Wdrożenie rozwiązania typu „command &control” do zdalnej komunikacji z pacjentem
  i personelem w szpitalu oraz przebywających na kwarantannie lub w izolatorium.

Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Tytuł Projektu – „Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie, ul. Grudziądzka 2” w ramach osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Mikroinstalacje, schemat: 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich).

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt jest ralizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na przyznaniu grantu na realizację zadań polegajacych na wypłacie dodatków do wynagrodzen pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Łączna wysokość grantu wynosi 52 234,37 zł (wydatki kwalifikowalne finansowane w 84,17% ze środków europejskich i 15,83% ze środków dotacji celowej).