• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Płyny infuzyjne i inne - zakup i dostawa do szpitala SPZOZ Łasin

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Zamówienia na: „Płyny infuzyjne i inne - zakup i dostawa do szpitala SPZOZ Łasin”

Nr sprawy: 8/ZP/2023

Wartość: poniżej 130 000 zł  

Termin składania ofert: 06.04.2023 r. do  godz. 12:00 SEKRETARIAT / E-MAIL

                                                          

                                                                                                                                                      

Protokół z wyboru najkorzystniejszej

oferty na:

 

"Płyny infuzyjne i inne - zakup i dostawa do szpitala SPZOZ Łasin”

            Dnia 12.04.2023.roku na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to firma:

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

NIP 8490000039

 

Uzasadnienie wyboru:

W w/w postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

1)

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

NIP 8490000039

wartość netto:  81 347,43 zł

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 43/100),

wartość brutto: 87 243,83 zł

(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 83/100)

Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami w sprawie podpisania umowy

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert[ ]196 kB2023-04-07 08:56
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]334 kB2023-04-12 08:21
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1336 kB2023-03-30 10:07
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 [ ]32 kB2023-03-30 10:08
Pobierz plik (Załacznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.xls)Załącznik nr 2 [ ]54 kB2023-03-30 10:09
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 3 [ ]533 kB2023-03-30 10:09